చన్ద్ర కోఠి ప్రతీకాశం త్రినేత్రం చన్ద్ర భూషణమ్.హ్ |
ఆపిఙ్గళ జటజూటం రత్న మౌళి విరాజితమ్.హ్ ||

 Contact Temple

Address
Address: Yanamalakuduru Konda Rd, Bhagat Singh Nagar, Ramalingeswara Nagar, Vijayawada, Andhra Pradesh 520007
Phone: 073861 60555

Gangadhar Rao B

Executive Officer
Ph.9848080010
Email: eosrstynm@gmail.com


G.R.V.Sagar

Mukhya Archaka
Ph.9392117288


Temple

Ph No.7386160555

శ్రీ స్వామివారి దేవస్థానము నందు భక్తులు పరోక్షంగా తమ గోత్ర నామములతో పూజలు చేయించదలచిన వారు, పరోక్ష సేవల ద్వారా, మరియు కానుకలు, విరాళములు చెల్లించు వారు e-హుండీ e-డొనేషన్స్ ద్వారా aptemples.ap.gov.in వెబ్ సైట్ నందు చెల్లించగలరు.

గోత్ర నామములు దేవస్థానమునకు వాట్స్ ఆప్ ద్వారా పంపించగలరు.

7386 160555